EstructuraT’Acompanyo s’ha organitzat en vuit apartats: qui Soc?, com soc?, matèries, reflexions, contactes, agenda i orientació i tria de futur.Menú principal de l'aplicació T'Acompanyo?


Qui Soc?

El programa recollirà les dades bàsiques de filiació i domicili que l’alumne vulgui comunicar. També se li demanaran d’altres dades com ara si coneix el sobrenom que li donen els seus companys i si se sent còmode al respecte, o que expliqui com és el que l’envolta: com és la família? si els pares estan junts o no? o si s’avenen… si disposa d’un lloc per treballar i estudiar. 

En aquest apartat de “Qui soc?” podran anotar qui són a internet, podran guardar de forma protegida els seus comptes d’accés a tots els seus espais al núvol, xarxes socials o campus escolars. Finalment també podran anotar totes aquelles dades significatives de l’Escola on estudien: adreces, telèfons, correus electrònics, horaris d’accés als serveis…


Com soc?

L’aplicació proposarà al noi o la noia una bateria de formularis per afavorir el seu auto-coneixement: qüestionari de auto-presentació, qüestionari d’orientació professional i acadèmica (test de Holland), qüestionaris d’autodefinició, d’aptituds, de sentiments, de gustos… Finalment se’ls oferirà una mirada positivadora en un apartat que recollirà aquelles coses, matèries o activitats en que el noi o noia se sent o se sap especialment bo.


T’Acompanyo permetrà que tota la informació recollida a “Qui soc?” o “Com soc?” o, més endavant, a l’apartat de “reflexions”, pugui ser enviada immediatament al tutor o tutora real de l’escola.


Matèries

Els usuaris podran apuntar-se totes aquelles informacions relatives a les matèries que cursen, el professorat que les imparteix, l’horari d’atenció individualitzada a l’alumnat per resoldre dubtes. Aquesta informació estarà perfectament creuada amb la informació relativa al professorat. També podran apuntar-se tot allò relacionat amb la tutoria: nom del tutor o tutora reals, la seva hora d’atenció a l’alumnat i a les famílies. A més, tota la informació dels serveis d’atenció a l’alumnat de l’Escola com ara tutoria acompanyat, servei de logopedia, gabinet psicopedagògic, assistència social…Reflexions

Els nois i noies podran recordar les notes de totes i cadascuna de les activitats d’aprenentatge que els hi avaluin els seus professors i professores. De totes les notes, el sistema en farà la mitjana global i mostrarà el resultat a cadascuna de les pantalles a través d’un sistema de semàfors. També se li proposaran qüestionaris d’autoreflexió sobre el seu treball i el seu rendiment. Alhora se li oferiran models de replantejament del seu futur académic i de la metodologia d’estudi a partir dels resultats i valoracions de cada avaluació.Contactes

Ès l’agenda de relacions de proximitat del noi o la noia. Podrà guardar les dades del seu professorat: nom, matèria o matèries que imparteix, correu electrònic, espais del campus o blogs que recomana, horari d’atenció a l’alumnat… aquesta informació estarà completament lligada amb la de l’apartat matèries (de fet gestionaran la mateixa base de dades).

A més, en aquest apartat podran apuntar-se les dades dels seus companys i companyes més enllà de les dades bàsiques de nom, número de mòbil o domicili… podran recordar en quines matèries és bo el company o en quines no ho és; quines coses li agraden i quines no, quins esports practica i qualsevol altra cosa que pugui afavorir la creació de vincles en el si del grup classe. També se’ls donarà la possiblitat de participar en sociogrames de la classe per ajudar al tutor o tutora a detectar lideratges, afinitats o segregacions dins del grup classe.


Agenda

Els nois i les noies podran tenir el seu horari de classes, apuntar-se els deures i les tasques encomandes cada dia, establint prioritats per dificultat, volum i data de lliurament. El sistema anirà informant a través del text lliscant de tots els compromisos, treballs i exàmens pròxims. L’agenda gestionada des del programa també s’integrarà amb el Calendari de Google del compte personal de l’alumne. A més, també permetrà recollir totes aquelles activitats extra-escolar com ara classes de repàs, activitats esportives o lúdiques…Orientació i tria de futur

El sistema proporcionarà informacions adequades a través d’una llibreria de videos, relacionades amb les conclusions obtingudes a l'apartat "Com soc?". També connectarà amb els serveis d’assessorament del centre o de la ciutat i amb els espais de referència i orientació a Internet.Alertes

Els nois i les noies podran comunicar, només prement dos botons, qualsevol situació que els incomodi o que afecti a la seva vida escolar des d’un simple retard o absència (amb un sistema de validació de part dels pares o mares), fins a una sensació, sentiment o realitat d’assetjament tant a l’Escola com a les xarxes socials. Les persones encarregades de la tutoria, la coordinació o la direcció del centre rebran un correu immediatament de forma automàtica comunicant la necessitat d’aquell noi o noia de ser atès i deslliurat de la situació que pateix.


En qualsevol punt del programa els nois i les noies podran enviar un correu electrònic a la persona de referència (que habitualment serà el seu tutor o tutora escolars) o a qualsevol altra persona recollida al sistema. També podran canviar els paràmetres de configuració de l’entorn: podran triar la velocitat de lectura del display de text lliscant, decidir si volen interactuar normalment amb un tutor virtual home o dona, si necessiten canviar l’idioma de l’entorn o si prefereixen que el sistema reprodueixi molts vídeos o pocs.Com que totes les dades recollides i registrades per l’aplicació són absolutament personals i molt sensibles, l’aplicació estarà protegida per un sistema de registre inicial. Cada vegada que una noia o un noi vulguin entrar a l’aplicació sel’s demanarà el seu nom d’usuari i contrasenya. El sistema preveu que l'aplicació només pugui ser usada per una sola persona al dispositiu de la seva propietat.
El sistema T’Acompanyo podria funcionar de forma independent en el mòbil d’un alumne que es baixa l’aplicació des de Google Play o bé podria usar-se com a part del Plà d’Acció Tutorial d’una Escola que en contracta el servei i la personalització de l’aplicació amb els colors i logotips de la pròpia escola. Fins i tot, és preveu dissenyar un sistema complementari de T’Acompanyo per als tutors i tutores reals i una altre per les families.

Cap comentari:

Publica un comentari